tel: 77 402 82 05 ; gsm: 697 072 218 ; opole@gastromer.pl ;

Płyn do dezynfekcji powierzchni - ETISEPT+ 5L

  • Dodaj recenzję:
  • ETISEPT+5L
  • Producent: GASTROMER
  • Kod producenta: ETISEPT+5L
  • ........................................................
  • Zawiera: 83 % alkoholu
  • szt.
  • Cena brutto: 99,00 zł 91,67 zł

 

Płyn do dezynfekcji powierzchni 5 L -  ETISEPT +

Płyn bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczym przeznaczony do szybkiej dezynfekcji wszelkich powierzchni twardych odpornych na wodę i alkohol tj. biurek, poręczy na klatkach schodowych, klamek itp.

Do stosowania w gospodarstwach domowych i placówkach użyteczności publicznej. Przeznaczony do powierzchni zarówno mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produktu nie należy stosować do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarze związanym bezpośrednio z działalnością kliniczną. 

Postać produktu: ciekła substancja czynna: Etanol, CAS 64-17-5, WE 200-578-6 [zaw. 83 g/100 g];

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia w postaci nierozcieńczonej. Przed zastosowaniem sprawdzić w mało widocznym miejscu odporność czyszczonej powierzchni na działanie produktu. Ze względu na zawartość substancji lotnych i palnych zaleca się stosowanie na powierzchniach mniejszych niż 2m2. W celu uzyskania efektu biobójczego (bakterie+grzyby+wirusy) przy pomocy rozpylacza spryskać czystą powierzchnię środkiem i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez minimum 60 sekund. Należy zwrócić uwagę, na pełne i równomierne zwilżenie dezynfekowanej powierzchni. Po zastosowaniu środka na powierzchni, która ma kontakt z żywnością należy ją spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. 

 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temperaturze 5-25 °C. Stosować w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację ogólną.  

Numer serii: 20001 

Data produkcji: 2.04.2020r 

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji. 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0197/TP/2020

 

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę  P102 - Chronić przed dziećmi  P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić  P261 - Unikać wdychania par  Jako bezpośredni i uboczny skutek stosowania, może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, skóry, oczu i jamy ustnej. Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy przez kilka minut dużą ilością wody, usunąć soczewki kontaktowe i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku narażenia inhalacyjnego: w razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Podrażnioną skórę przepłukać wodą. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. Produkt należy zużyć w całości. Puste opakowanie przepłukać starannie wodą i skierować do recyklingu, popłuczyny odprowadzić do kanalizacji.